ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอสัตหีบ.com ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

Link เว็บเพื่อนบ้าน
Link เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา


ลักษณะที่ตั้ง

ข้อมูลและสภาพทั่วไป

๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอสัตหีบตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชลบุรี  ติดชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย  อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีไปทางทิศตะวันออก  ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  ประมาณ ๘๔  กิโลเมตร

๑.๒  เนื้อที่ และประชากร

อำเภอสัตหีบ มีเนื้อที่รวมทั้งอำเภอประมาณ ๓๔๘.๑๒๒ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ ๒๑๗,๕๗๕  ไร่

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน  ๒๐๙,๑๑๗  คน

แยกเป็น ชาย ๑๑๔,๑๔๔  คน  และหญิง  ๙๓,๙๗๓  คน

จำนวนครัวเรือน  ๗๒,๙๖๑  ครัวเรือน

(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖)

๑.๓  อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                          ติดต่อกับอำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้                              ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศตะวันออก                   ติดต่อกับอำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี และอำเภอ

บ้านฉาง  จังหวัดระยอง

ทิศตะวันตก                     จรดอ่าวไทย

๑.๔  ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของอำเภอสัตหีบเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนล้อมรอบ ไม่มีภูเขาใหญ่ มีภูเขาขนาดกลาง และขนาดเล็กจำนวนมาก จึงทำให้พื้นที่อำเภอสัตหีบส่วนใหญ่เป็นเนินสูง และที่ราบลุ่ม บริเวณที่ติดกับทะเลจะมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันออกของอำเภอลงสู่ทิศตะวันตกด้านอ่าวไทย   เปอร์เซ็นต์ความลาดเอียงประมาณ  ๕ – ๑๐ เปอร์เซ็นต์  ลักษณะเช่นนี้ เมื่อฝนตกหนักจะชะล้างพังทลายหน้าดิน   ผ่านลงมาทางทิศตะวันตกของอำเภออยู่เสมอ ลักษณะดิน ส่วนใหญ่จึงเป็นดินร่วนปนทราย ลำน้ำสำคัญไม่มี มีแต่ลำห้วย ลำคลองขนาดเล็ก

อำเภอสัตหีบยังประกอบด้วยเกาะต่างๆ อีกจำนวน ๒๖  เกาะ  อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะแสมสาร  เกาะแรด  เกาะคราม เป็นต้น

๑.๕  ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  ๓  ฤดู  คือ

-  ฤดูร้อน          เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม    -  พฤษภาคม

-  ฤดูฝน            เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน   -  ตุลาคม

-  ฤดูหนาว         เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์


๑.๖  พื้นที่และการใช้ประโยชน์

พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทหาร  การถือครองที่ดินอำเภอสัตหีบ    การออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร  มีรายละเอียด ดังนี้

-  มีโฉนดที่ดิน  จำนวน ๒๖,๔๘๔  แปลง  เนื้อที่ ๓๕,๒๘๕  ไร่ ๒ งาน ๒๙  ตารางวา

-  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก)  จำนวน ๒๔,๓๑๔ แปลง  เนื้อที่ ๒๕,๑๙๓ ไร่  ๒ งาน ๗๐ ตารางวา

-  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓)  จำนวน ๒,๑๖๒  แปลง   เนื้อที่ ๒๑,๐๔๘  ไร่  ๓  งาน ๙๐ ตารางวา

-  หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  จำนวน ๕๖ แปลง

๑.๗  การปกครอง

แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็น ๕ ตำบล

๔๑ หมู่บ้าน ดังนี้

(๑)  ตำบลสัตหีบ             ๙   หมู่บ้าน     

(๒)  ตำบลบางเสร่         ๑๑  หมู่บ้าน

(๓)  ตำบลพลูตาหลวง    ๘   หมู่บ้าน     

(๔)  ตำบลนาจอมเทียน     ๙  หมู่บ้าน

(๕)  ตำบลแสมสาร        ๔  หมู่บ้าน

๒.  จำนวนประชากรทั้งอำเภอสัตหีบ  มีจำนวน  ๒๐๙,๑๑๗  คน  (ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖) แยกเป็น

๑.  ตำบลสัตหีบ           ประชาชนจำนวน  ๑๓๓,๔๙๓  คน

๒.  ตำบลบางเสร่         ประชาชนจำนวน  ๒๒,๒๒๘  คน

๓.  ตำบลพลูตาหลวง      ประชาชนจำนวน  ๓๑,๗๒๒  คน

๔.  ตำบลนาจอมเทียน    ประชาชนจำนวน  ๑๕,๔๙๐  คน

๕.  ตำบลแสมสาร         ประชาชนจำนวน    ๖,๑๘๔  คน

๓.  การปกครอง

๓.๑  การปกครองส่วนภูมิภาคมีจำนวน ๕  ตำบล  ๔๑ หมู่บ้าน ปัจจุบันมี นายภวัต เลิศมุกดา ดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอสัตหีบ

๑.๑  ตำบลสัตหีบ  มีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด  ๙  คน  ดังนี้

-  นายกิตติรัช  ศรีวงษ์             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑  บ้านตลาดสัตหีบ                                   

-  นายสิทธิเดช  ศรีสุวรรณพัฒน์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านตลาดสัตหีบ

-  นางสายสุนีย์  ปานเพชร์            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  บ้านยางงาม

-  นางสาวรัดใจ  บันดิษฐศิลป์      กำนันตำบลสัตหีบ   บ้านเตาถ่าน

-  นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมเจริญ     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕  บ้านป่ายุบ

-  นายจรูญ  เปลื้ยงเจริญ                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖  บ้านหนองระกำ

-  นายจารุ  เลี้ยงตน               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  บ้านร่มฤดี

-  นายสมใจ  แสงทอง             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  บ้านคลองกานดา

-  นางละออ  จันทร์เพ็ญ           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙  บ้านเขาคันธมาทน์


๑.๒  ตำบลบางเสร่มีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด  ๑๑ คน  ดังนี้

-  นายวิฑูรย์   สินสงวน            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑  บ้านบางเสร่                                        

-  นายนิกร  อกนิษฐ์พรหม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านเนินบรรพต

-  นายสมบัติ   ทรัพย์เจริญ          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  บ้านเนินสามัคคี

-  นางลักษ์คณา  ปั้นมา             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔  บ้านตลาดบางเสร่                                  

-  นางสาวธีรพร   กิมใช้               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕  บ้านเกล็ดแก้ว

-  นายนิกรณ์ คลังศรี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖  บ้านเขากระทิง

-  นายเนตรนภา  นาคชูวงค์        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  บ้านหนองหิน

-  นายชิน  แก้วสังข์                กำนันตำบลบางเสร่  บ้านชุมชนบางเสร่                                  

-  นางสาวภัทรวดี  กรรณสูตร์        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙  บ้านศาลพ่อแก่

-  นางวจีราพร  แทนไทย           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐  บ้านห้วยลึก

-  นายวรฤทธิ์  จังบวร              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑  บ้านโค้งวันเพ็ญ

๑.๓  ตำบลพลูตาหลวงมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด  ๘ คน  ดังนี้

-  นายยอดชาย  ถนอมสิงห์        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑  บ้านพลูตาหลวง                                    

-  นางสมพร  ม่วงไหมทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านขลอด

-  นายสุเมธี  ศิริพันธุ์                  กำนันตำบลพลูตาหลวง บ้านคลองไผ่

-  นางอารีย์   ศุภรัตน์              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔  บ้านคลองพลูตาหลวง                             

-  นายสุรินทร์  เกิดภาคี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕  บ้านเขาบายศรี                                     

-  นางสมร    สวัสดิภูมิ              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖  บ้านเขาตะแบก

-  นางสุทธารัตน  สนามชัย         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  บ้านหนองหญ้าน้อย

-  นายชาติ   เหมือนอบ            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  บ้านหนองหญ้า                           

๑.๔  ตำบลนาจอมเทียนมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด  ๙ คน  ดังนี้

-  นายถวิล   ชาวสวน               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑  บ้านนาจอมเทียน                                  

-  นายสมนึก  ทับขัน                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านน้ำเมา

-  นางวรรณา จาบถนอม             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  บ้านหินวง

-  นายจักรพงษ์  สว่างฉาย         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔  บ้านอำเภอ                                          

-  นายธนพัฒณ์  บรรบุปผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕  บ้านหนองจับเต่า                                  

-  นายสนอง สุภาผล                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖  บ้านโรงสี

-  นายสมศักดิ์   ทับกลัด           กำนันตำบลนาจอมเทียน  บ้านเขาชีจรรย์

-  นางสาวเตือนจิตร์ ทรัพย์น      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  บ้านเขาบำเพ็ญบุญ

-  นายธนานัน  แตงสี               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙  บ้านคลองนำชัย


๑.๕  ตำบลแสมสารมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด  ๔ คน  ดังนี้

-  นายบรรเจิด  จันทน์             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑  บ้านช่องแสมสาร                                  

-  นายธงชัย  บำรุงบ้าน               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านหนองน้ำเค็ม                                  

-  นายสมจิตร  วอนน้ำเพชร            กำนันตำบลแสมสาร บ้านหนองกระจง

-  นายสุนทร พุ่มโพธิ์ทอง           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  บ้านหัวแหลม

๓.๒  การปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๑  เทศบาลเมือง  ๑  แห่ง  คือ

-  เทศบาลเมืองสัตหีบ         นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี  เป็นนายกเทศมนตรี

๓.๒.๒  เทศบาลตำบล  ๕  แห่ง  คือ

-  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์   นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  เป็นนายกเทศมนตรี

-  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว      นางศิริพร ปิ่นล่ม          เป็นนายกเทศมนตรี

-  เทศบาลตำบลบางเสร่        นายสมจิตร สุวรรณ       เป็นนายกเทศมนตรี

-  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  นายสมพงษ์  สายนภา    เป็นนายกเทศมนตรี

-  เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์     นายนที ดิษฐบรรจง       เป็นนายกเทศมนตรี

๓.๒.๓  องค์การบริหารส่วนตำบล  ๒  แห่ง  คือ

-  องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร  นายประเสริฐ  พิทักษ์กรณ์  เป็นนายก อบต.

-  องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ เป็นนายก อบต.

๓.๓  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ๗  แห่ง  คือ

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสัตหีบ

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบ้านอำเภอ

-  ที่ทำการไปรษณีย์ฝากส่งเกล็ดแก้ว

-  ที่ทำการไปรษณีย์ฝากส่งอู่ตะเภา

-  ที่ทำการไปรษณีย์ฝากส่งฐานทัพเรือสัตหีบ

-  ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด

-  ธนาคารออมสิน

๓.๔  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เขตอำเภอสัตหีบ  มีจำนวน  ๔  คน  คือ

-  นายกำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์

-  นายทวีศักดิ์  นิ่มอนงค์

-  นางปราณี  แต่งแก้ว

-  นายภิญโญ  สายนภา

๓.๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต ๘  อำเภอสัตหีบ  คือ  พลเรือเอกสุรพล  จันทน์แดง

 
หน้าแรก / ผลงาน / สถานที่สำคัญ / กระดานกระทู้ / ติดต่อ-สอบถาม